top of page
Byggarbetare

Guide till Skyddsombudens Rättigheter och Skyldigheter

Välkommen till vår omfattande guide om skyddsombudens rättigheter och skyldigheter. Denna sida är designad för att ge skyddsombud all information de behöver för att effektivt kunna navigera i sin roll och bidra till en säkrare arbetsmiljö.

Vad är ett Skyddsombud?

Ett skyddsombud är en arbetstagare som valts eller utses för att representera sina kollegor i arbetsmiljöfrågor. Skyddsombudets huvuduppgift är att verka för en säker och hälsosam arbetsmiljö och att se till att arbetsgivarens åtgärder för arbetsmiljön är tillräckliga.

 

Rättigheter för Skyddsombud

Skyddsombud har enligt Arbetsmiljölagen och tillhörande föreskrifter flera viktiga rättigheter:

 1. Att Få Information: Skyddsombud ska få de uppgifter om arbetsmiljön och verksamheten som behövs för att kunna utföra sitt uppdrag.

 2. Att Utföra Arbetsmiljöronder: Skyddsombud har rätt att regelbundet genomföra inspektioner i arbetsmiljön för att identifiera risker och brister.

 3. Att Begära Åtgärder: Om skyddsombudet upptäcker risker eller brister i arbetsmiljön, kan de begära att arbetsgivaren vidtar åtgärder för att korrigera dessa.

 4. Att Delta i Planering: Skyddsombud har rätt att delta i planeringen av nya eller ändrade arbetsprocesser och arbetsmiljöer.

 5. Stoppa Farligt Arbete: I situationer där omedelbar fara för liv och hälsa föreligger, har skyddsombud rätt att stoppa arbetet tills faran är avvärjd.

 

Skyldigheter för Skyddsombud

Skyddsombudets skyldigheter inkluderar:

 1. Att Samverka: Skyddsombud ska samarbeta med arbetsgivare och andra anställda för att främja en säker arbetsmiljö.

 2. Att Informera Arbetsgivaren: Skyddsombudet ska informera arbetsgivaren om eventuella brister i arbetsmiljön som de upptäcker.

 3. Att Följa Upp Åtgärder: Efter att ha rapporterat brister, bör skyddsombud följa upp arbetsgivarens åtgärder för att se till att de är adekvata och effektiva.

 


 

Checklista för Skyddsombud

Använd våra checklistor för att regelbundet granska arbetsmiljön eller förbereda dig inför skyddsronden.

Här kan du även ladda ner och skriva ut Checklista för Skyddsombud

Allmänna Uppgifter

Identifiera risker: Gå igenom arbetsplatsen för att identifiera potentiella risker.

 •      Har alla risker i arbetsmiljön identifierats?

 •      Finns det en uppdaterad riskbedömningslista?

Dokumentation och rapportering:

 •      Finns det en aktuell och tillgänglig arbetsmiljöpolicy?

 •      Är arbetsmiljöplanen uppdaterad och följs den?

 •      Har tidigare rapporterade brister åtgärdats?

Kommunikation med arbetsgivare och anställda:

 •      Har du haft regelbundna möten med arbetsgivaren om arbetsmiljön?

 •      Finns det en kommunikationsplan för hur arbetsmiljöinformation sprids bland de anställda?

Fysisk arbetsmiljö

Arbetsstationer och ergonomi:

 •      Är arbetsstationerna ergonomiskt utformade?

 •      Finns det hjälpmedel tillgängliga för att undvika belastningsskador?

Belysning och ventilation:

 •      Är belysningen tillräcklig och anpassad efter arbetsuppgifterna?

 •      Fungerar ventilationssystemet och ger en god luftkvalitet?

Säkerhet och nödutrustning:

 •      Finns det fungerande brandsläckare och övrig nödutrustning?

 •      Är nödutgångar och evakueringsvägar tydligt markerade och fria från hinder?

Kemikalier och farliga ämnen

Hantering och förvaring:

 •      Förvaras kemikalier säkert och enligt gällande föreskrifter?

 •      Finns det säkerhetsdatablad tillgängliga för alla kemikalier?

Utbildning och skyddsutrustning:

 •      Har alla anställda fått utbildning i hantering av kemikalier de arbetar med?

 •      Används adekvat personlig skyddsutrustning vid hantering av farliga ämnen?

Psykologisk och social arbetsmiljö

Arbetsbelastning och stress:

 •      Finns det rutiner för att hantera och förebygga arbetsrelaterad stress?

 •      Har arbetsbelastningen utvärderats och anpassats till de anställdas kapacitet?

Trakasserier och kränkande särbehandling:

 •      Finns det en tydlig policy mot trakasserier och kränkande särbehandling?

 •      Har det genomförts utbildningar eller informationstillfällen om arbetsplatsens värdegrund och beteendepolicy?

Utrustning och maskiner

Säkerhet och underhåll:

 •      Genomförs regelbunden kontroll och underhåll av maskiner och utrustning?

 •      Finns det skyddsanordningar på maskiner för att förebygga olyckor?

Utbildning och behörighet:

 •      Dokumenteras och följs upp behörigheter och certifikat?

 •      Har de anställda nödvändig utbildning och behörighet för att hantera de maskiner och verktyg de använder?

Tillbud och olyckor

Första hjälpen och krishantering:

 •      Finns det tillgänglig och känd information om första hjälpen?

 •      Finns det en plan för krishantering och är personalen medveten om denna?

Utbildning och behörighet:

 •      Dokumenteras och följs upp behörigheter och certifikat?

 •      Har de anställda nödvändig utbildning och behörighet för att hantera de maskiner och verktyg de använder?

bottom of page