top of page
keyboard-498396.jpg

Ordlista

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöombud

Arbetsmiljöverket

Arbetsskada

Föreskrifter

Inspektion

Inspektionsmeddelande

Riskbedömning

Samverkan

Skyddskommitté

Skyddsombud

 

 

Skyddsrond

Systematiskt

arbetsmiljöarbete

Tillbud

 

Tillsyn

Förhållandena på en arbetsplats: psykiska, fysiska och sociala.

Representant för arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen. Se även ordet ”Skyddsombud”

 

Myndighet som ser till att arbetslagstiftningar och arbetsmiljö på arbetsplatserna efterlevs.

 

Sjukdom eller olycksfall som inträffar under arbetstid, på arbetsplatsen eller på väg till- eller från arbetet.

Komplement till arbetsmiljölagen. Föreskrifterna preciserar vilka krav som skall ställas på arbetsmiljön.

Anmält- eller oanmält besök av arbetsmiljöverket på en arbetsplats eller bransch för att kontrollera att kraven på arbetsmiljöarbetet efterlevs. Se även ”Tillsyn”.

Skriftlig uppmaning från arbetsmiljöinspektionen om brister som upptäckts i arbetsmiljön.

Ett sätt att utvärdera arbetsmiljörisker till följd av faror på arbetsplatsen.

 

När arbetsgivare och arbetstagare tillsammans arbetar aktivt med miljöfrågor.

 

Kallas även arbetsmiljökommitté. Innebär att arbetsgivare- och arbetstagare träffas för att komma överens om arbetsmiljöarbetet.

 

Vald representant från arbetstagarsidan gällande arbetsmiljöfrågor, såväl psykiska, fysiska och sociala. Dessa kan delas upp i Skyddsombud, huvudskyddsombud och regionalt skyddsombud. Skyddsombud kallas även för arbetsmiljöombud.

 

Genomgång av verksamheten för att undersöka risker, utreda arbetsskador och genomföra åtgärder.

Att ständigt undersöka arbetsmiljön för att utesluta och åtgärda risker som finns på arbetsplatsen.

 

En oönskad/oväntad händelse som kunnat leda till olycksfall eller ohälsa. När denna typ av händelse uppkommit skall arbetsmiljöansvarige/skyddsombud skriva en tillbudsrapport.

Arbetsmiljöverkets inspektion av olika branscher och yrken för att kontrollera arbetsmiljöarbetet.

bottom of page