top of page
keyboard-498396.jpg

Ordlista

Arbetsmiljö

 • Den miljö som omger de anställda under arbetstid. Inkluderar fysiska, psykologiska och sociala faktorer som påverkar arbetstagarnas hälsa och välbefinnande.

 

Arbetsmiljöombud

 • En person utsedd av arbetstagarna eller deras fackliga organisation för att representera dem i frågor som rör arbetsmiljön på arbetsplatsen.

 

Arbetsmiljöpolicy

 • En officiell policy som definierar en organisations åtagande och tillvägagångssätt för att hantera arbetsmiljöfrågor.

 

Arbetsmiljöverket

 • Myndigheten som ansvarar för tillsyn och regler kring arbetsmiljön i Sverige. De ser till att arbetsgivare följer lagar och regler för en säker och hälsosam arbetsmiljö.

 

Arbetsskada

 • Skada eller sjukdom som drabbar en anställd till följd av arbetet eller arbetsförhållanden.

 

Ergonomi

 • Vetenskapen om arbetsanpassning till människans fysiska förutsättningar. Inriktad på att designa arbetsplatser, utrustning och arbetsuppgifter så att de matchar arbetstagarnas kroppsliga behov.

 

Föreskrifter

 • Detaljerade regler utfärdade av Arbetsmiljöverket som beskriver hur arbetsgivare och arbetstagare ska agera för att uppnå en säker och hälsosam arbetsmiljö.

 

Inspektion

 • Besök av en inspektör, vanligtvis från Arbetsmiljöverket, för att kontrollera att arbetsplatsen följer gällande arbetsmiljölagar och föreskrifter.

 

Inspektionsmeddelande

 • Information som skickas till arbetsplatsen före en inspektion. Det kan inkludera syftet med besöket, vilka områden som kommer att granskas, och vad arbetsgivaren behöver förbereda.

 

Preventivt arbetsmiljöarbete

 • Åtgärder och strategier som syftar till att förebygga arbetsrelaterade skador och sjukdomar innan de inträffar, genom kontinuerlig riskhantering och utbildning.

 

Riskbedömning

 • Processen att identifiera, analysera och bedöma risker som kan uppstå i arbetsmiljön. Detta är en central del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

 

Samverkan

 • Process där arbetsgivare och arbetstagare (ofta genom sina ombud) arbetar tillsammans för att förbättra arbetsmiljön.

 

Skyddskommitté

 • Ett organ på arbetsplatser med fler än 50 anställda, där representanter för arbetsgivaren och arbetstagarna diskuterar, planerar och följer upp arbetsmiljöfrågor.

 

Skyddsombud

 • En person utsedd av arbetstagarna för att företräda dem i arbetsmiljöfrågor. Skyddsombud har rätt att ingripa i situationer där de anser att arbetstagarnas hälsa och säkerhet är hotad.

 

Skyddsrond

 • Regelbundna kontroller av arbetsplatsen utförda av skyddsombud eller andra ansvariga för att identifiera och åtgärda potentiella risker i arbetsmiljön.

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete

 • En obligatorisk process där arbetsgivaren systematiskt undersöker, bedömer, åtgärdar och följer upp arbetsmiljöfrågor för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.

 

Tillbud

 • En händelse som under andra omständigheter kunde ha lett till skada eller olycksfall men som inte gjorde det denna gång.

 

Tillsyn

 • Övervakning utförd av myndigheter som Arbetsmiljöverket för att säkerställa att arbetsgivare följer arbetsmiljölagstiftningen.
   

bottom of page