top of page

Skyddsombud

Vad är ett skyddsombud?

Ett Skyddsombud eller arbetsmiljöombud skall arbeta för att du och dina kollegor skall trivas såväl fysiskt som psykiskt på ditt arbete. Sedan 2010 är arbetsmiljöombud och skyddsombud densamma.
Ansvaret att arbetsplatsen skall vara trivsam för alla har dock arbetsgivaren, ombudet skall därför bevaka att arbetsgivaren lever upp till kraven i arbetsmiljölagen. Ombudet bevakar både den fysiska, sociala och psykiska arbetsmiljön. Det kan vara allt från ventilation, belysning och möbler till stress och diskriminering.

 

Normalt väljs skyddsombudet på tre år av den fackliga organisation som har kollektivavtal med arbetsgivaren. Finns ingen sådan organisation kan arbetstagarna själva välja skyddsombud.

Vad är ett huvudskyddsombud?

Om det finns flera skyddsombud på en arbetsplats skall en utav dessa utses till huvudskyddsombud (HSO)
Huvudskyddsombudet företräder skyddsombudens verksamhet utåt.


 

Vad är ett regionalt skyddsombud?

Ofta utser de fackliga organisationerna även regionala skyddsombud. Ett regionalt skyddsombud har samma uppgifter och befogenheter som övriga skyddsombud och företräder de arbetstagare som är medlemmar i det regionala skyddsombudets fackliga organisation på arbetsplatser där det saknas lokala skyddsombud.

Det regionala skyddsombudet har även rätt att företräda arbetstagarna på arbetsställen där det finns lokala skyddsombud. Det som krävs för att det regionala skyddsombudet ska ha befogenhet är att det minst finns en medlem i regionala skyddsombudets fackliga organisation på arbetsstället. De regionala skyddsombuden får dock inte företräda arbetstagarna på de arbetsplatser som har en skyddskommitté.

Vad säger arbetsmiljölagen?

Arbetsmiljölagen ger dig som skyddsombud rätt att bland annat:
- Få utbildning
- Ta den av handlingar kring förhållandena i arbetsmiljön
- Delta vid planering av nya lokaler
- Begära att arbetsgivaren genomför åtgärder för att åstadkomma en bra arbetsmiljö
- Avbryta arbeten som kan leda till omedelbar och allvarlig fara för arbetstagarens liv eller hälsa.

Källa: Arbetsmiljöverket 2020-02-26

 

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/skyddsombud-och-arbetsmiljoombud/

 

bottom of page